W Luksemburgu pracuje się 40 godzin tygodniowo. Maksymalny czas pracy może wynosić z nadgodzinami 10 godzin/dzień lub 48 godzin/tydzień. Pracownikowi przysługuje 25 dni urlopu wypoczynkowego. Oprócz tego wolnych jest 10 dni świątecznych (kalendarz). Kobietom przysługuje 6 miesięcy urlopu macierzyńskiego – maks. 2 miesiące przed planowanym porodem i 4 miesiące po urodzeniu dziecka. Następnie na jednego z rodziców przypada 6 miesięcy bezpłatnego urlopu wychowawczego lub rok, gdy pracuje się jednocześnie na pół etatu. Szerzej o zasiłkach macierzyńskich i dodatkach na dzieci piszemy w rozdziale zdrowie.

 Godziny pracy w większości biur mających kontakt z klientami (warsztaty, biura adwokackie, architekci) obowiązują od 8.00 do 12.00 i 14.00 do 18.00. Co firma, to obyczaj i w jednych nie patrzy się zbyt skrupulatnie na punktualność, w innych spóźnienia są źle widziane i jeżeli nie zdążymy ze swoją pracą w ustawowych godzinach, musimy zostać dłużej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie jest wypłacane raz lub (rzadziej) 2 razy w miesiącu, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. Zawsze przelewane jest na konto bankowe. 

Na stronie Ambasady RP w Luksemburgu znajdują się cenne informacje dla osób, które zamierzają tu pracować, m.in. Praktyczny przewodnik dla pracowników delegowanych do Luksemburga oraz Informator Ekonomiczny Luksemburga.

 

 1. Liczba pracowników
 2. Pracownicy według branży
 3. Bezrobocie
 4. Poszukiwane zawody
 5. Płace i podatki
 6. Biura pośrednictwa pracy
 7. Gdzie szukać ogłoszeń?
 8. Kiedy szukać pracy?
 9. Staże i praca dla młodzieży
 10. Babysitting i pomoc domowa
 11. Wolontariat

 

Liczba pracowników – w Luksemburgu jest zatrudnionych (dane z końca 2013 r.) 365,4 tys. pracowników, z czego 190,9 tys. pracowników nie mieszka w Księstwie (tzw. frontaliers), tylko dojeżdża z przyległych krajów (najwięcej z Francji – 80 tys., a po ok. 40 tys. z Niemiec i Belgii).

Pracownicy według branży (2013 r.) – najwięcej osób jest zatrudnionych w: 
usługach – 87,8 tys. osób, 
handlu – 81,6 tys., 
przemyśle – 36,2 tys., 
usługach finasowych – 34,1 tys., 
budownictwie – 31,6 tys., 
transporcie – 22,9 tys., 
hotelach i restauracjach – 14,2 tys., 
rolnictwie – 4 tys.

Bezrobocie – w 2012 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,1 %. Jednak liczba zatrudnionych osób stale rośnie.

Ponad 11% Luksemburczyków żyje poniżej minimum socjalnego, które wynosi ok. 900 €, a wliczając w to tych, którzy dostają RMG, czyli zasiłek minimalny wyrównujący do minimum socjalnego, to jest to ok. 17% populacji (informacje „Luxemburger Wort”). 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie:
- która straciła pracę nie z własnej winy,
- pracowała na pełen etat lub minimum 16 godzin tygodniowo,
- w wieku 16-64 lat,
- zamieszkałej na terenie Wielkiego Księstwa i posiadającej kartę ubezpieczenia społecznego lub formularz E303*,
- zarejestrowanej w ADEM-ie i będącej w każdej chwili gotowej do podjęcia zaproponowanej pracy, odpowiadającej jej wykształceniu,
- nie posiadającej innych dochodów (np. renty inwalidzkiej).
Osoba bezrobotna, która posiada prawo do zasiłku w jednym z krajów UE/EOG może wyjechać do innego kraju Wspólnoty w celu poszukiwania pracy zachowując prawo do tego świadczenia. Do transferu zasiłku uprawnia formularz E303. Transfer zasiłku jest możliwy na okres maksymalnie do trzech miesięcy. Można w tym czasie udać się do maksymalnie 3 krajów. Należy pamiętać, że zasiłek w wysokości ustalonej w kraju, w którym osoba bezrobotna nabywa prawo do zasiłku, przeliczany jest na walutę kraju poszukiwania pracy i wypłacany w tamtejszym urzędzie pracy lub innej instytucji właściwej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania formularza E303.

W celu rejestracji jako osoba bezrobotna, należy się zgłosić osobiście do biura pośrednictwa pracy (ADEM), odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania. Podczas rozmowy z pracownikiem oraz po wypełnieniu formularza przez bezrobotnego, tworzy się dossier osoby bezrobotnej, tak aby znaleźć dla niej jak najodpowiedniejszą pracę. Po minimum 15 dniach od utracenia pracy i po przebytej rozmowej z pracownikiem ADEM-u, można złożyc prośbę o zasiłek dla bezrobotnych. Potrzebny formularz otrzymamy od urzędnika. Decyzję w sprawie przyznania zasiłku wydaje specjalna 3-osobowa komisja (Commission spéciale de réexamen - CSR). Od jej postanowień można się odwołać w terminie 40 dni od wydania decyzji, wysyłając list polecony z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oczywiście nasza prośba musi mieć pokrycie w jakiś dodatkowych dokumentach, czy okolicznościach.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywamy po przepracowaniu 26 tygodni w okresie roku przed ubieganiem się o zasiłek (nie ważne na jakiej umowie). Okres wypłacania zasiłku jest równy okresowi (pełne miesiące) przepracowanemu w ciągu 12 miesięcy i jest dodatkowo zależny od wieku, niepełnosprawności i okresu opłacania składek społecznych. Szczegóły znajdują się na tej stronie. Generalnie przysługuje zasiłek w wysokości 80% średniej pensji brutto za ostatnie 3 miesiące pracy, chyba że pobiera się zasiłki na dzieci, wtedy jest to 85%. Zasiłek nie może jednak przekroczyć:
- 250% wynagrodzenia minimalnego przez pierwsze 6 miesięcy, 
- 200% wynagrodzenia minimalnego przez następne 6 miesiecy,
- 150% w.m. w przypadku przedłużenia prawa do zasiłku.
Zasiłek wypłacany jest od 17-tego do 20-tego dnia każdego miesiąca.

Bezrobotny jest zobowiązany stawiać się w urzędzie na wezwanie (co dwa tygodnie), pod groźbą utraty zasiłku na 7 dni przy pierwszej takiej sytuacji i na 30 dni w następnej. Po trzeciej nieobecności traci się zasiłek bezpowrotnie.

Popularne w wielu urzędach, bankach i sklepach są urządzenia, z których pobiera się numerki i czeka na swoją kolejkę. Takie też znajdują się w ADEM-ie. Na specjalnych komputerach można też sprawdzić oferty pracy.

Dla osób o najniższych dochodach utworzono specjalne sklepy z tanią żywnością – Caritas Fairness Center. Pierwszy jest w Esch-sur-Alzette (77, rue Dicks; sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 do 16.30), drugi w Diekirch (20, Route d'Ettelbruck L-9230 Diekirch. W Mondorf-les-Bains (18 av. François Clément) można kupić tanią odzież w sklepie Kleederbutteck. Inne sklepy Caritasu są wymienione na stronie buttek.lu.
W Helmdange (7, rue de l'Alzette) znajduje się sklep Nei Aarbecht, z używanymi meblami, różnymi sprzętami, ubraniami, zabawkami itp.

Poszukiwane zawody – śledząc liczbę nowo zatrudnionych w ciągu ostatnich 10 lat, można zaobserwować pewne tendencje, które działy gospodarki będą się rozwijały, a tym samym poszukiwały pracowników. Na zatrudnienie mogą liczyć specjaliści z branży finansowej i informatycznej, wykwalifikowane pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi, lekarze, budowlańcy od inżynierów po zwykłych pracowników, fryzjerki, kosmetyczki, krawcowe. Sezonowo pracownicy przy winobraniu. W sezonie turystycznym wzrasta liczba poszukiwanych do pracy w restauracjach. Coraz większego znaczenia nabiera w Luksemburgu branża logistyczna. Jest to związane nie tylko z centralnym położeniem tego państwa w Europie, ale także z faktem, że lotnisko Findel jest piątym co do wielkości europejskim towarowym portem lotniczym.

Płace i  podatki – minimalna płaca w Luksemburgu (1.01.2014) to 1 921,03 € brutto dla osoby niewykwalifikowanej (11,10 € za godzinę) i 2 305,23 € dla pracownika wykwalifikowanego (13,32 € za godzinę). Młodzież w wieku 15–17 lat zarobi 1 440,77 €, a w wieku 17–18 odpowiednio 1 536,82 €. 
Najniższa emerytura wynosi 2 497,33 €, a najwyższa 9 605,13 €. Gwarantowane minimum socjalne RMG to 1 348,18 € dla osoby samotnej, 2 022,27 dla pary osób dorosłych, plus 385,73 € za każdego następnego dorosłego i 122,56 € za dziecko).
Aktualna tabela z płacami i zasiłkami znajduje się tutaj.
Przy najprostszych pracach jak: sprzątanie, praca w kuchni, w polu itp. płace są bliskie minimum. Sekretarka lub recepcjonistka może otrzymać 1770 € netto, księgowa 2000 €, pielęgniarka 2300 €. Średnio pracownik zatrudniony w przemyśle zarabia ok. 2500 €, ale dane te zawyża kadra kierownicza. Specjaliście w dziedzinie finansów (np. audytorzy) zarabiają powyżej 4000 €. Osoby na wysokich kierowniczych stanowiskach zarabiają powyżej 8000 €. Oczywiście są to dane przykładowe.

Średnie miesięczne płace w różnych dziedzinach gospodarki są podawane przez Statec (Luksemburski Urząd Statystyczny).

Podatki

Między Polską a Luksemburgiem istnieje porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli płacąc w Luksemburgu, nie musimy już płacić podatku w Polsce.

Roczne zarobki poniżej 11 265 € dla osoby samotnej i 22 700 € dla osób zamężnych lub z dziećmi są nieopodatkowane.

Podatników dzieli się na 3 kategorie:
– kategoria 1: osoby, które nie zaliczają się do kategorii 1a, ani 2. Podatek 30%.
– kategoria 1a: wdowy/wdowcy, osoby poniżej 21 lat oraz osoby powyżej 64 lat. Podatek 18%.
– kategoria 2: małżonkowie, osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim oraz wdowcy i rozwiedzeni przez trzy lata od orzeczenia aktu zgonu/rozwodu. Podatek 12%.

Od roku 2008, do rozliczenia rocznego zobowiązane są także osoby, które zarabiają zagranicą, nawet jeśli nie mają rezydencji podatkowej w Luksemburgu, a więc nie posiadają stałych dochodów z tytułu zatrudnienia w tym państwie. 
Formularz deklaracji podatkowej za rok 2008 zawiera specjalne rubryki, gdzie należy wpisać swój dochód (nawet jeśli opodatkowany już w kraju, gdzie zarobiliśmy pieniądze). Jeśli nasze dochody uzyskaliśmy w kraju, z którym Luksemburg ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a podatek odprowadzony został już w tym kraju, w takim przypadku wypełniamy odpowiednią rubrykę zatytułowaną revenus exoneres. Pozostałe przychody (tak te osiągnięte w Luksemburgu, jak i te, które uzyskaliśmy w krajach, z którymi Luksemburg nie posiada stosownych umów podatkowych) wpisujemy w rubryce revenus non exoneres. 
Informacja zainteresować może szczególnie osoby zameldowane w Luksemburgu, a pracujące w państwach ościennych lub też w Polsce (a więc np. małżonków osób pracujących w Luksemburgu). Także osoby osiągające zysk z tytułu wynajmu czy odsetek od lokat bankowych lub inne tego typu przychody zagranicą powinny wpisać stosowne kwoty w odpowiednią rubrykę luksemburskiego PITu. Wg wykładni uzyskanej w tutejszym urzędzie skarbowym, obowiązek wypełnienia takiej deklaracji mają także małżonkowie pracowników instytucji UE, nawet jeśli z tytułu uznania podatku zapłaconego w kraju, gdzie uzyskali dochody w roku 2008, jasno wynika, iż w Luksemburgu nie będą musieli płacić nic.
Warto też wiedzieć, że o ile minimalna kwota roczna niepodlegająca w Luksemburgu opodatkowaniu wynosi 11 265 euro (klasa podatkowa 1), to w przypadku dochodów zagranicznych istnieje wymóg składania deklaracji podatkowej już w przypadku zarobku przewyższającego 600 euro.

Opodatkowanie nadgodzin
Zgodnie z wynegocjowanymi w 2007 roku nowymi przepisami o równym statusie pracowników sektora prywatnego rząd zrezygnował z jakiegokolwiek opodatkowania wypracowanych nadgodzin. Dotychczas zwolniony z opodatkowania był tylko dodatek za nadgodziny.

Aby obliczyć swoją pensję netto, najprościej jest skorzystać z kalkulatora podatkowego. Wszystkie szczegóły dotyczące podatków znajdują się na stronie rządowej. Również, korzystając ze tej strony, można wiele spraw dotyczących podatków np. pobranie i złożenie formularzy podatkowych, załatwić nie ruszając się z domu poprzez internet.

Biura pośrednictwa pracy 
ADEM – państwowy urząd zatrudnienia 
Administration de l'emploi 
10, rue Bender 
L-1229 Luxembourg 
tel. (+352) 2478-5300 
faks (+352) 40 61 40 
e-mail: info@adem.public.lu.tablica wyświetlająca numerki kolejki

O procedurze dla osób chcących się zarejestrować jako bezrobotne, piszemy bliżej w rozdziale o bezrobociu.

Adresy biur ADEM-u w innych miastach:

Esch-sur-Alzette 
21, rue Pasteur 
L-4276 Esch-sur-Alzette 
tel. (+352) 54 10 54-1 
faks (+352) 54 10 58
Diekirch 
2, rue Clairefontaine 
L-9220 Diekirch 
tel. (+352) 80 29 29-1 
faks (+352) 80 26 35
Wiltz 
25, rue du Château 
L-9516 Wiltz 
tel. (+352) 95 83 84 
faks (+352) 95 86 11

Szukając ogłoszeń o wolnych etatach, warto skorzystać z informacji zebranych na stronie EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia).

Przykładowe biura pośrednictwa pracy:
adecco
axis,
manpower
randstad
turbolux .

Gdzie szukać ogłoszeń? – oczywiście najlepiej mieć osobiste kontakty i informacje o wakatach. Polecenie dobrego pracownika nie jest tu uznawane za protekcję, ale za ułatwienie w drodze rekrutacji. Wiadomo, że nikt nie poleci osoby, za którą później musiałby się wstydzić. 
Jeżeli jednak nie znamy tu nikogo, mamy kilka możliwości:
– przebywając w Polsce, należy przeglądać strony z ogłoszeniami o pracy – na  monster.lu znaleźć można nie tylko oferty pracy, ale też mnóstwo cennych informacji – między innymi jak napisać CV, jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą, dane o płacach i rynku pracy w Luksemburgu. Strona jest dostępna tylko w języku francuskim.

Inne strony to: 
jobsearch
lesfrontaliers
eFinancialCareers – dla bankowców i finansistów, 
horesca – głównie praca w restauracjach i hotelach, 
optioncarriere
luxbazar – ogłoszenia drobne na portalu rtl.lu;

– można odszukać adresy konkretnych firm (np. Arcelor-Mittal, Dupont de Nemours, Goodyear, Delphi, Eurofoil, IEE, Rotarex-02, Eurocomposites, Husky, Acumalux), które nas interesują, i wysyłać bezpośrednio swoje CV. Można to zrobić mailem, lecz należy pamiętać, że wysłanie zbiorowego maila jednocześnie do 20 firm nie zrobi dobrego wrażenia na pracodawcy. Warto poświęcić trochę czasu i skierować list przewodni do konkretnej firmy, pisząc, dlaczego akurat u nich chcemy znaleźć pracę. 
Pojawia się problem, w jakim języku pisać. Można to jednak łatwo zweryfikować. Najprościej napisać w tym samym języku, w jakim ogłoszenie się ukazało. Wszędzie można też napisać po francusku, niemiecku i luksembursku;

– istnieją internetowe strony dla poszukujących pracy, na których można się zarejestrować. Warto z tego skorzystać;

– przebywając już w Luksemburgu, można czytać ogłoszenia w gazetach lub obserwować ogłoszenia w witrynach sklepów czy restauracji. 

Wspomnieć w tym miejscu należy o najważniejszym pracodawcy dla wielu Polaków, którzy w ostatnich kilku latach przybyli do Luksemburga. Są to oczywiście instytucje Unii Europejskiej. W Luksemburgu mieści się: 
Rozmiar: 28547 bajtówTrybunał Sprawiedliwości
Europejski Bank Inwestycyjny
Trybunał Obrachunkowy
Sekretariat Parlamentu Europejskiego
Eurostat
– część Komisji Europejskiej
– Sąd Pierwszej Instancji. 
Rekrutacją pracowników do powyższych instytucji (poza bankiem, który ogłasza się tutaj) zajmuje się EPSO (European Personnel Selection Office). Największą falę zatrudnienia Polacy mają już za sobą i ogłoszeń będzie coraz mniej, ale warto sprawdzać tę stronę regularnie. 
Rekrutacja jest długotrwała i kilkuetapowa. Na stronie EPSO pojawia się najpierw ogłoszenie o planowanych konkursach, następnie ogłoszenie o zapisach. Aby wystartować w konkursie, należy mieć odpowiednie kwalifikacje, podane w warunkach konkursu. Po zapisaniu czeka się na potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte. Konkurs odbywa się w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów i znalezieniu się w gronie najlepszych kandydatów trafia się na listę rezerwową, z której instytucje angażują pracowników. Znalezienie się na liście rezerwowej nie gwarantuje zatrudnienia w krótkim okresie czasu (niestety zdarza się też, że część osób nie otrzymuje żadnej propozycji zatrudnienia). W zależności od ilości kandydatów na takiej liście oraz od sytuacji związanej z bieżącą polityką zatrudnienia w instytucjach na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną czeka się od kilku tygodni do kilku miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet i ponad rok. 
Zatrudnienie w instytucjach gwarantuje dobrze płatną i stałą pracę.

Instytucje europejskie zatrudniają też pracowników na czas określony, stażystów i tzw. freelancerów, którzy pracują poza instytucjami (często są to tłumacze). Na takie stanowiska istnieje osobna, nierzadko krótsza i mniej skomplikowana procedura konkursowa.

Osoby zainteresowane tą formą szukania pracy zapraszamy do szczegółowej lektury strony EPSO.

Kiedy szukać pracy? – najwięcej ofert dla pracowników sezonowych pojawia się w kwietniu/maju. Po pierwsze, dlatego, że ruszają prace w polu, po drugie, rozpoczyna się sezon turystyczny, po trzecie, sezon urlopowy dla stałych pracowników. 
Jeżeli szukacie pracy stałej, sezon nie ma takiego znaczenia, choć powszechnie uważa się, że największy zastój na rynku pracy występuje w styczniu i lutym.

Staże i praca dla młodzieży powyżej 16 lat – można się również starać o staż w instytucjach unijnych, a także innych instytucjach np. bankach – w tym przypadku najskuteczniejszą formą jest wysyłanie osobiście swojego CV. Staż powinien być zgodny ze zdobywanym wykształceniem – jeżeli studiujemy medycynę, starajmy się o pracę w szpitalach itp. 
Młodzież chcąca znaleźć pracę na wakacje może szukać informacji na European Youth Portal i Centre Information Jeunes
Osoby młode mogą być zainteresowane także wolontariatem. Taka praca nie daje co prawda możliwości zarobkowania, ale pozwala zdobyć doświadczenia, nawiązać kontakty, które z czasem mogą zaprocentować w  poszukiwaniu docelowej, płatnej pracy. O wolontariat w Luksemburgu starać się można na przykład za pośrednictwem SNJ (Service National de la Jeunesse).

We wrześniu 2009 roku, powstał kolejny portal dla młodzieży szukającej pracy. Znajduje się tam wiele informacji praktycznych, jak szukać pracy, jak podnosić swoje kwalifikacje, gdzie szukać pomocy w poszukiwaniu pracy itp. Portal jest skierowany głównie do mlodzieży, które właśnie ukończyła naukę, ale nie tylko. Strona portalu to anelo.lu (an elo? = i teraz?)

Babysitting i pomoc domowa – rozwiązania prawne dla tego typu pracy są bardzo ułatwione. Zatrudniając się jako pomoc domowa lub do opieki nad dzieckiem, należy poprosić pracodawcę o wypełnienie fromularza "Déclaration d'une occupation dans un ménage privé ou une famille d’accueil" i wysłanie go do:
Centre commun de la sécurité sociale
Département Affiliation
L- 2975 Luxembourg
i to wszystko. Resztę załatwią już odpowiednie urzędy. Wysłanie deklaracji sprawi, że zatrudnienie będzie legalne oraz zapewni wszystkie świadczenia z tytułu choroby, czy wypadku. Bliższe informacje znajdują się na stronie ccss.lu

Osobom powyżej 15 lat, które chciałyby zająć się opieką nad dziećmi polecamy ukończenie kursu (niestety tylko po luksembursku), organizowanego przez stowarzyszenie afp-service. Dokładne daty i miejsca podawane są na stronie afp-service. Korzyść płynąca z tego kursu jest taka, że stowarzyszenie publikuje listę osób, które ukończyły taki kurs i jest to rekomendacja dla potencjalnych pracodawców, że dana osoba przeszła potrzebne przeszkolenie.

Młodzież w wieku 15 – 26 lat może zarejestrować się na stronie babysitting.lu, która pośredniczy w znajdowaniu pracy jako opiekunki dla dzieci.
Sporo ogłoszeń o pracy, można znaleźć na stronie luckyjobtrefleoptioncarriere.

Wolontariat – w małym państwie Luksemburg dla prawie 1/5 ludności nieobca jest idea wolontariatu. Każdy wolontariusz zostaje ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Większość organizacji zapewnia wolontariuszom również pozostałe ubezpieczenia – od odpowiedzialności cywilnej oraz społeczne i emerytalne. Wszystkie organizacje zwracają wolontariuszom koszty poniesione przez nich podczas wykonywania zleconej pracy. Na stronie volontaires.lu można zapoznać się z różnymi projektami, jednorazowymi lub długofalowymi, prowadzonymi przez organizacje wolontariackie oraz z terminami różnych szkoleń.

Przepisy prawne odnoście pracy wolontariackiej znajdują się na stronie Legilux.

Przykładowe organizacje pozarządowe w Luksemburgu, zajmujące się wolontariatem:

Stëmm vun der Strooss a.s.b.l.
105, rue du Cimetiere
L-1338 Luxembourg
tel. 00352-49 02 60

32, Grand-Rue
L-4132 Esch-sur-Alzette
tel. 00352-26 54 22

Organizacja działa w Luksemburgu od roku 1996 . Jej głównym celem jest pomoc osobom bezdomnym, pozostającym bez państwowej opieki medycznej czy rzecznictwa prawnego. „Głos Ulicy” prowadzi liczne punkty konsultacyjne, medyczne, tzw. uliczne apteki, grupy samopomocowe dla bezdomnych. W ich punkcie można za kilkadziesiąt centów zjeść posiłek, dostać ubranie.

EURAG (Europejska Federacja Osób Starszych)
siedziba w Luksemburgu AMIPERAS
26, Dernier Sol 
L-2543 Luxembourg
e-mail: amiperas@pt.lu
tel. +352 40 22 22
faks +352 40 20 27

Światowa organizacja (siedziby w 34 krajach) utworzona w 1962 roku. Organizacja skupia się na reprezentowaniu i obronie praw ludzi starszych poprzez współdziałanie z instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Komisją Europejską i Światową Organizacją Zdrowia. Dużą wagę przywiązuje się też do działania na szczeblu narodowym i do współpracy z instytucjami rządowymi.
Jej główne cele to:
– zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek; 
– promowanie solidarności międzypokoleniowej; 
– utrzymywanie niezależności życiowej;
– wzmacnianie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i wspieranie integracji europejskiej;
– promowanie wzajemnego pomagania sobie; 
– polepszanie sytuacji osób starszych i integracji w społeczeństwie;
– zabezpieczanie bezpieczeństwa finansowego.

Stowarzyszenie ASTI
10-12, rue Auguste Laval 
L-1922 Luxembourg
tel. +352 43 83 33 1
faks + 352 42 08 71
e-mail: ensemble@asti.lu

Organizacja istnieje w Luksemburgu od 21 lat. Powstała w roku 1979 dzięki wspólnej inicjatywie Luksemburczyków i imigrantów z krajów Europy Zachodniej (zwłaszcza Portugalii), byłej Jugosławii i dawnej Afryki Portugalskiej. Jej celem jest pomoc imigrantom i ich dzieciom w zaadaptowaniu się w nowym kraju. Dzieciom i młodzieży imigrantów proponuje się pomoc w odrabianiu lekcji, organizację imprez kulturalnych, zajęcia świetlicowe. Dla dorosłych organizuje się kursy językowe, imprezy integrujące, pomoc w uzyskiwania prawa do pobytu i załatwianiu formalności w urzędach.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok