1. Mediator szkolny dla polskich uczniów
 2. Dzieci
 3. Dorośli
 4. Pomoc finansowa

 

MEDIATOR SZKOLNY
dla dzieci polskich uczęszczających do państwowych szkół luksemburskich

 

W jakich przypadkach można poprosić o pomoc mediatora?

W Luksemburgu zapisy do szkoły dla dzieci poniżej 12 roku życia dziecka odbywają się w urzędzie gminy odpowiednim do zamieszkania. Dzieci powyżej 12 lat, które przyjeżdżają do Luksemburga muszą zgłosić się CASNA (dokładnie piszemy o tym poniżej) i wtedy mogą poprzez urzędników poprosić o pomoc mediatora. Informacje dla rodziców odnośnie systemu nauczania na stronie Ministère de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle nie są na razie dostępne w języku polskim i mediator może pomóc rodzicom nieznającym języka przebrnąć przez zapisy. W tej chwili dostępne są informatory w języku: francuskim, angielskim, niemieckim, portugalskim.

Mediator pomaga też w innych uzasadnionych przypadkach i problemach szkolnych, ale należy najpierw skontaktować się z Ministerstwem, albo zapoznać z informatorami CASNA. Pliki w formacie pdf można znaleźć na stronie Ministerstwa.

Gdzie kierować prośbę o interwencję, bądź informację?

Kontakt z mediatorem uzyskuje się wyłącznie poprzez:
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
service de la scolarisation des enfants étrangers
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
tel.: (+352)247-85136/ 85909
faks: (+352)247-85140
e-mail: mediateurs@men.lu

Dzieci – obowiązkiem jest zapisanie dziecka do szkoły tak szybko, jak to jest możliwe po przyjeździe, w odpowiednim dla zamieszkania urzędzie miasta. Potrzebny będzie akt urodzenia dziecka i ostatnie świadectwo szkolne. Jeżeli dziecko skończyło już 12 lat, należy zgłosić się do:
CASNA (Cellule d'accueil scolaire pour élèves nouveau arrivants)
Maison de l’Orientation
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
tel. (+352) 478 52 77
e-mail: casna@men.lu
Potrzebne będą:
- dowód tożsamości,
- świadectwa szkolne z ostatnich 2 lat,
- karta ubezpieczenia społecznego,
- potwierdzenie zarejestrowania w gminie.
Dziecko będzie musiało przejść rozmowę, na której oceni się jego znajomość języka i wiedzę, aby określić, do jakiej szkoły może chodzić. Dzieciom nowo przybyłym udzielane są dodatkowe lekcje z języka lub tworzy się specjalne klasy dla osób, które mają problemy z językiem.

Z dniem 1 marca 2009 r. w Luksemburgu został wprowadzony specjalny „bon usługowy” (chèque-service) przysługujący rodzicom dzieci w wieku do 12 lat. Bon ten uprawnia do skorzystania z trzech godzin tygodniowo darmowego pobytu w placówkach opieki pozaszkolnej, takich jak maison relaisfoyer du jour czy crèches (żłobki i świetlice), w szkołach/ogniskach muzycznych i sportowych. 
Na kolejne 21 godzin obowiązywać będzie taryfa ulgowa w wysokości do max. 3 € za godzinę. Jej wysokość będzie obliczana na podstawie dochodów rodziny lub porządku starszeństwa w rodzinie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w administracji komunalnej, w tzw. maison relais (świetlicach) lub pod darmowym numerem telefonu 8002 1112, a również na stronie internetowej.

 • Żłobki – luksemburskie &#8222crèches&#148 przyjmują dzieci od 0 do 4 lat. Wszystkie żłobki są płatne. Żłobki są prywatne i ich język i zajęcia są w dużej mierze uzależnione od właścicieli.
  Spis żłobków na stronie mfi.public.lu.
 • Przedszkola – nauka dla dzieci rozpoczyna się w wieku 3 lat nieobowiązkowo, a gdy dziecko do września skończy skończy 4 lata, to już do przedszkola chodzić musi. W przedszkolu nauka jest bezpłatna (chyba, że poślemy dziecko do prywatnego przedszkola). Na etapie przedszkolnym językiem &#8222wykładowym&#148 jest luksemburski.
  Polskie sobotnie przedszkole – utworzone zostało w 2007 roku przy współpracy ze Szkołą Polską. Przedszkole jest finansowane w całości przez rodziców. Organizacją nauki zajmuje się Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu, które organizuje również inne imprezy kulturalne, kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe i wspiera działalność szkoły.
 • Szkoła

Luksemburska – do szkoły idą dzieci w wieku 6 lat (ukończonych do 1 września); nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat. W szkołach nie ma dyrekcji, ale szkoły podlegają okresowym inspekcjom. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i czystość szkoły jest woźny, który mieszka też przy szkole w służbowym mieszkaniu. Wszyscy nauczyciele obowiązkowo muszą znać język luksemburski.

Rok szkolny trwa generalnie (jeżeli nie wypada w weekend) od 15 września do 15 lipca.

Żeby lepiej zrozumieć nasze wyjaśnienie dotyczące języków, musimy wyjaśnić, że system luksemburski posługuje się pojęciami cyklu, a nie klasy. Pierwszy cykl szkolnictwa to précoce (1 rok) i préscolaire (1 rok), a cykle 2, 3 i 4 (każdy trwa 2 lata) to szkoła podstawowa (école fondamentale).

Od pierwszej klasy (1 semestr drugiego cyklu) językiem wykładowym jest niemiecki, a od 5 semestru dochodzi nauka języka francuskiego. Na 28 lekcji tygodniowo, aż 10-12 przypada na naukę języka niemieckiego i francuskiego. Język luksemburski powoli staje się jedynie językiem komunikacji. Na koniec szóstej klasy wszyscy uczniowie zdają egzaminy. Proces, który decyduje o tym, czy dostaną się do liceum klasycznego czy technicznego, jest dość skomplikowany. Decydują o tym oceny z 2 ostatnich klas, oceny nauczycieli oraz rozmowy z psychologiem.

Po szkole podstawowej jest 3-letni collège i po nim 4-letnie liceum klasyczne lub technikum (liceum techniczne). W liceum klasycznym język francuski zaczyna być językiem wykładowym, a w technicznym niemiecki, oprócz matematyki. Dochodzi jeszcze nauka języka angielskiego. Na 30 godzin tygodniowo w szkołach średnich poświęca się aż od 10 do 15 godzin tygodniowo na naukę języków.
Liceum kończy się maturą. Najczęściej collège i liceum to jedna jednostka szkolna. Po collège uczniowie dzielą się na klasy kierunkowe o różnych profilach. Przedmioty maturalne uzależnione są od wybranego kierunku. Na kierunku lingwistycznym zdaje się maturę z 3 języków, na pozostałych z dwóch języków i przedmiotu zgodnego ze specjalizacją np. biologię, matematykę itp. O ostatecznej ocenie z matury decydują też oceny z ostatniego roku nauki.

W roku szkolnym 2012/2013 uczyło się w Luksemburgu 97363 uczniów, w tym 3852 w szkołach prywatnych. Tylko 56,8% uczniów było narodowości luksemburskiej, natomiast aż 23,9% narodowości portugalskiej i daleko dalej z byłej Jugosławii 4,6%, francuskiej 3,7%, włoskiej i belgijskiej po 1,8%, niemieckiej 1,4%.
Ok. 75% uczniów pochodzenia cudzoziemskiego urodziło się w Luksemburgu. Dla większości uczniów pierwszym językiem jest luksemburski (50,6%). Na uwagę zasługuje to, że dzieci luksemburskie, portugalskie, francuskie i belgijskie, a także pochodzące z byłej Jugosławii przeważnie opanowały tylko jeden język, natomiast większość małych Włochów i Niemców jest dwujęzycznych.

EuropejskaSzkoła Europejska w Luksemburgu jest największą i jednocześnie najstarszą Szkołą Europejską w Europie. Liczy już 50 lat. Przeznaczona jest dla dzieci pracowników instytucji europejskich i jest dla nich bezpłatna. Dzieci rodziców, którzy pracują poza tymi instytucjami, muszą za naukę płacić i ich przyjęcie jest uzależnione od liczby wolnych miejsc w klasach. Opłaty za naukę wahają się od 2650 € za przedszkole do 5000 €euro za szkołę średnią rocznie. Jednak szkoła ta jest warta swojej ceny. Poziom jest wysoki, dochodzi też znakomita znajomość języków obcych, którą wynosi się po ukończeniu szkoły.Szkoła Europejska

Razem w szkole podstawowej (primaire) i średniej (secondaire) uczy się około 5000 uczniów i ich liczba cały czas rośnie. W 2012 roku rozpoczęła pracę druga Szkoła Europejska w Mamer, gdzie przeniosło się część sekcji językowych, ale cała sekcja polska pozostała w Lux I na Kirchbergu.

Szkołę zaczyna się w wieku 4 lat od obowiązkowego przedszkola (kindergarten / école maternelle), a następnie jest 5 klas szkoły podstawowej i 7 lat szkoły średniej kończącej się maturą europejską, po której można studiować w dowolnym kraju Europy.

Organizacja szkoły opiera się o sekcje językowe, gdzie prawie każdy uczeń ma możliwość nauki we własnym języku. Sekcja polska w szkole podstawowej istnieje od 2004 roku, a w szkole średniej została utworzona w roku szkolnym 2008/2009.

Od pierwszej klasy podstawówki dzieci muszą obowiązkowo uczyć się jednego języka obcego. Może to być jedynie angielski, francuski lub niemiecki. W 2 klasie szkoły średniej wybiera się drugi język obcy. W 4 klasie można wybrać trzeci język obcy, ale tam wybory są już bardziej skomplikowane, można np. wybrać ekonomię lub łacinę.

Często dzieci, które przychodzą do szkoły, mają problemy ze swoim drugim językiem. Dla nich jest organizowany tzw. rattrapage, mający na celu podciągnięcie umiejętności z danego języka. Jest to szczególnie ważne, kiedy ten język ma się stać językiem wykładowym dziecka, jak to się dzieje w przypadku uczniów szkoły średniej. Są też organizowane zajęcia wyrównawcze (sutien) z przedmiotów takich jak np. matematyka.

Lekcje trwają od 8.45 do 13.00 (krótki dzień) lub 16.25 (długi dzień). W podstawówce poniedziałki i środy są długimi dniami, a w szkole średniej zależy to od klasy.

W szkole działa stołówka, na której można zjeść obiady. Na stronie szkoły znajdują się informacje o menu oraz o sposobie płacenia. Uczniowie ze szkoły średniej mają też do dyspozycji kafejkę z kanapkami, zupkami i ciastkami oraz automaty do napojów.

Dojazd do szkoły z innej miejscowości umożliwiają autobusy szkolne. Są to specjalne autobusy z firm wybranych przez Szkołę Europejską, na czas przewozu uczniów niedostępne dla innych użytkowników. Przewozy na terytorium stolicy można sprawdzić na stronie vdl.lu.degustacja w szkole europejskiej Warto przy tym zwrócić uwagę, że o ile dojazd do Szkoły Europejskiej autobusami szkolnymi z południa, wschodu i zachodu jest zorganizowany dosyć sprawnie, o tyle na północy autobusy te zabierają dzieci najdalej z Mersch.

W szkole podstawowej właściwie nie wystawia się ocen cząstkowych – chyba że nauczyciel przyjmie swój własny sposób oceniania. Informacje o postępach ucznia otrzymuje się w formie raportów. Aby określić stopień przyswojenia wiedzy przez ucznia, przyjmuje się 4-stopniową skalę.

W klasach 4–6 szkoły średniej uczniowie co pół roku piszą egzaminy, tzw. compo. Compo trwają w zależności od przedmiotu 2–3 godziny lekcyjne i mają duży wpływ na ocenę końcową. System oceniania jest od 0 do 10. Oceny od 5 w dół uznawane są za fail marks, czyli oceny negatywne.

Polscy uczniowie mają w zależności od klasy 3 do 6 godzin języka polskiego tygodniowo.
Polacy, choć jest ich niewielu, już zdążyli odcisnąć piętno na kulturze szkoły. Upowszechniają Dzień Nauczyciela i co roku 14 października częstują nauczycieli polskimi słodyczami. Od trzech lat, 3 maja z okazji Święta Konstytucji, jest organizowana degustacja innych polskich potraw np. pierogów.

Prywatna – z angielskich szkół prywatnych (płatnych) najbardziej renomowana jest ISL (International School of Luxembourg ), do której uczęszczają dzieci ponad 40 narodowości. Nie jest to szkoła tania, ponieważ już na wstępie za samo zapisanie dziecka do szkoły musimy zapłacić 2000 €, a roczne koszty w zależności od klasy wynoszą od 11 000 do 15 000 € rocznie. Nauka w tej szkole zaczyna się w wieku 3 lat, a kończy się miedzynarodową maturą. ISL oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Szkoła posiada 53 klasy z dostępem do internetu, 4 laboratoria oraz doskonale wyposażone zaplecze sportowe. Do dyspozycji uczniów są 2 kafejki i stołówka.

St. George's International School anglojęzyczna szkoła przyjmuje dzieci od 4 do 15 roku życia. Czesne wynosi od 3670 € (minimalny pobyt 3 x pół dnia) do 11 500 €. W opłaty są wliczone podręczniki i wszelkie pomoce. Szkoła oferuje naukę w małych liczebnie klasach. Oprócz angielskiego uczniowie uczą się języka francuskiego lub niemieckiego.

Inne szkoły to: francuskojęzyczna Ecole Française de Luxembourg oraz Waldorf School Luxembourg.

Wszystkie informacje odnoście systemu edukacyjnego w Luksemburgu znajdują się stronie MEN.

PolskaSzkoła Polska swoje początki miała przy Polskiej Misji Katolickiej, która przez 12 lat prowadziła nauczanie języka i kultury polskiej. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP został utworzony w 2006 roku po wielu staraniach rodziców. Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, które dba o zatrudnianie nauczycieli (muszą mieć takie samo przygotowanie do zawodu, jak w Polsce), program nauczania oraz finansuje działalność szkoły. Szkoła Polska jest tylko szkołą uzupełniającą – dzieci muszą chodzić do miejscowej szkoły. Uczniowie uczą się tu języka polskiego, historii i geografii Polski i dostają na koniec roku polskie świadectwo. Szkoła jest bezpłatna i mogą tu uczęszczać dzieci od pierwszej klasy (6 lat).

 • StudiaUniwersytet Luksemburski, choć powstał zaledwie 4 lata temu, staje się uczelnią coraz bardziej renomowaną. Niedawno wiele się w szkolnictwie wyższym zmieniło. Uniwersytet zatrudnia coraz lepszą kadrę nauczycielską i coraz więcej kierunków kończy się po 5 latach dyplomem magistra, a nie, jak do tej pory, po 3. Szkoli się tu: informatyków, finansistów, matematyków, fizyków, inżynierów, prawników, lingwistów, psychologów i in.

  Uniwersytet jest instytucją wielojęzyczną i językiem wykładowym może być francuski, niemiecki lub angielski. Jest to duże ułatwienie przede wszystkim dla uczniów Szkoły Europejskiej, którzy języka luksemburskiego się nie uczą. W roku 2008 12 % absolwentów tej szkoły zdecydowało się studiować w Luksemburgu.

  Zapisy na studia odbywają się do momentu rozpoczęcia nauki. Nie ma egzaminów wstępnych, a opłaty za studia są bardzo niskie. Uniwersytet dysponuje domami studenckimi z jednoosobowymi pokojami w cenie 200–550 € miesięcznie, a także własną stołówką, gdzie student może najeść się już za 4–5 €. Każdy student może wykupić Jumbokaart na komunikację (50 €).

  Oprócz Uniwersytetu Luksemburskiego znajdują się tu 2 uczelnie: Sacred Heart University i prowadzący nauczanie na odległość The Open University.

  W Luksemburgu istnieją 3 konserwatoria, które prowadzą nauczanie dla dzieci już od 5 roku życia poprzez szkołę podstawową, aż do wyższego szkolnictwa muzycznego. Są to Conservatoire de Musique w Luksemburgu, Conservatoire de Musique du Nord, mieszczące się w Ettelbruck i Diekirch oraz Conservatoire de Musique w Esch-sur-Alzette.
  Oprócz nauki dla dzieci instytucje te oferują też kursy dla dorosłych i, jak przystało na konserwatorium, dają wiele koncertów w oparciu o własnych muzyków, ale też zaproszonych gości.

Dorośli

 • Nauka języków – wiedzie tu prym Institut National des Langues (dawniej CLL). Można się tam zapisać na kursy francuskiego, angielskiego, luksemburskiego i portugalskiego. Zapisy odbywają się na przełomie maja i czerwca oraz na przełomie sierpnia i września (dokładne terminy dla danego roku należy sprawdzić na ich stronie internetowej). Ze względu na niezwykle korzystną finansowo ofertę tej szkoły kursy cieszą się tak dużą popularnością, że by dostać się na kurs, najlepiej przybyć w pierwszym dniu zapisów.

  Kursy odbywają się na 9 poziomach (by zacząć od poziomu wyższego niż podstawowy, należy wcześniej zdać test) i o różnym stopniu intensywności (do wyboru) w układzie semestralnym. W ramach jednego semestru realizuje się jeden poziom. Można także wybrać czas zajęć i to zarówno w godzinach porannych, w porze lunchu, jak i wieczorem. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, w wyniku którego otrzymuje się stosowny certyfikat. INL organizuje także oficjalne egzaminy potwierdzające znajomość języków obcych, takie jak DALF-DELF czy CAE-FCE. Istnieje również filia INL w Mersch.

  INL jest jedynym ośrodkiem, gdzie można zdać test znajomości języka luksemburskiego, potrzebny do uzyskania obywatelstwa tego kraju. Szerzej piszemy o tym tutaj.

  Oczywiście INL nie jest jedyną instytucją oferującą podobne kursy. W Luksemburgu znajdziemy jeszcze kilkadziesiąt miejsc nauki, których spis znajduje się na stronie luksemburskiego MEN-u. Nauka języków obcych jest subsydiowana przez państwo i na tych kursach mogą się uczyć tylko osoby posiadające pozwolenie na pobyt (najczęściej należy okazać carte de séjour). Koszt kursu wynosi od 90 (2 godziny tygodniowo) do 270 € (16 godzin tygodniowo) za semestr.
  W bardzo atrakcyjnej cenie można pouczyć się języka luksemburskiego na kursach organizowanych przez gminy. Cena to około 40 € za semester. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w godzinach wczesno-wieczornych.

  Spoza tej listy tanich kursów należy wymienić jeszcze Berlitz, ProLinguę i InLinguę, które są znacznie droższe, ale też mają mniejsze grupy i łatwiej znaleźć tam miejsce.
  O Berlitzu należy wspomnieć jeszcze przy tej okazji, że szefem tego centrum językowego jest nasz rodak, Artur Sosna, który często dotuje działalność kulturalną w Luksemburgu, m.in. imprezy polska.lu.

Pomoc finansowa dla studentów - studenci, rezydenci Luksemburga, mogą ubiegać się o pomoc finansową, obojętnie czy studiują w Luksemburgu, czy w innym kraju. Warunek jest taki, aby mieszkali minimum 5 lat w Luksemburgu. Pomoc finansowa rządu luksemburskiego będzie (od 2011 roku) wynosić maksymalnie 15 700 euro na rok. Na kwotę tę składać się będzie: 6 000 na stypendium, 3 700 na czesne oraz 6 000 pożyczki. Wysokość stypendium nie będzie już kalkulowana według zarobków rodziców, ale samego studenta. Koszt czesnego w wysokości maksymalnej 3 700 euro, będzie zwracany przez państwo. W przypadku studentów niepełnosprawnych będzie to 4 700 euro. Koszty będą zwracane w dwóch ratach: za pierwszy i za drugi semestr. Pomoc przysługiwać będzie przez 4 lata (3+1) w przypadku licencjatu i 3 (2+1) w przypadku dalszych studiów magisterskich. Na studia 5-letnie, student może otrzymać ekwiwalent 83 000 euro, a na 7-letnie 116 000 euro.

Pożyczka oprocentowana jest na 2% i musi być zwrócona w ciągu 10 lat lub 5 w przypadku studentów, którzy skończyli 35 lat. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od ukończenia studiów. 

Niestety Państwo szuka oszczędności gdzie może, więc i tu nastąpią niemiłe zmiany. Lepiej regularnie czytać o dofinansowaniu na stronie CEDIES (209, route d'Esch, L-1471 - Luxembourg).

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym również Europejskiej mogą otrzymać nagrodę za swoje świadectwo. Wystarczy udać się do gminy, wypełnić odpowiedni formularz – może to zrobić osobiście sam zainteresowany – dołączyć do tego kopie świadectwa, a pieniądze zostaną przelane na podane konto. Jest jeszcze jeden warunek – świadectwo musi być na odpowiednim poziomie. Oceny ze Szkoły Europejskiej przeliczane są na system luksemburski.
Zasady przyznawania Prime d'encouragement pour eleves, jak i kwoty pieniężne różnią się zależnie od gminy, więc najlepiej sprawdzić to na stronie internetowej lub udać się osobiście do swojej gminy. Najczęściej termin składania wniosku mija z końcem września.

Na dodatkową edukację można uzyskać płatne urlopy z pracy. Od 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa o indywidualnym urlopie edukacyjnym. Wprowadza ona możliwość uzyskania płatnego urlopu w związku z podnoszeniem swoich kwalifikacji lub rozwijaniem zainteresowań na oficjalnie uznanych kursach i kierunkach studiów. Ma to umożliwić pracownikom sektora prywatnego, przedstawicielom wolnych zawodów i przedsiębiorcom na realizację w praktyce idei &#8222life-long learning&#8221, czyli ustawicznego kształcenia przez całe życie zawodowe.

Urlop edukacyjny udzielany może być nie tylko na kształcenie związane z obecnym miejscem pracy, ale także na przekwalifikowanie lub nawet na naukę w dziedzinach będących w naszym prywatnym obszarze zainteresowań. Jedyny warunek dotyczy instytucji oferującej dany kurs czy kierunek studiów. Może być to:
– posiadająca uprawnienia państwowe szkoła publiczna lub prywatna wydająca urzędowo uznawane świadectwa ukończenia nauki na danym poziomie lub
– zarejestrowana izba lub zrzeszenie zawodowe lub
– firma lub stowarzyszenie, której oferta została w tym celu zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji.

Warunkiem wstępnym uzyskania urlopu edukacyjnego jest zatrudnienie na umowę o pracę od co najmniej 6 miesięcy u obecnego pracodawcy na terenie Luksemburga, a dla przedsiębiorców i wolnych zawodów członkostwo w luksemburskiej kasie ubezpieczeń społecznych od co najmniej 2 lat.

Wymiar urlopu edukacyjnego to 1/3 czasu nauki, czyli ilości godzin w programie kursu/studiów, przy czym należy przedstawić wystawiony przez instytucję kształcącą dowód wzięcia udziału w zajęciach w określonym wymiarze czasu. Łącznie w ciągu całej kariery zawodowej można uzyskać maksymalnie 80 dni urlopu edukacyjnego, przy czym nie więcej niż 20 dni w ciągu każdych 2 lat.

Urlop edukacyjny zwiększa wymiar urlopu wypoczynkowego i udzielany jest po fakcie czyli po ukończeniu kursów lub zaliczeniu określonych przedmiotów na studiach. Płatność ekwiwalentu urlopowego przejmuje w tym przypadku budżet państwa, a więc urlop taki nie obciąża pracodawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że akceptacja pracodawcy jest wymagana na etapie składania wniosku.

Wnioski o przyznanie urlopu edukacyjnego składać należy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Kształcenia Zawodowego (Le ministere de l'Education nationale et de la Formation professionnelle). Odpowiednie formularze, szczegółowe informacje, dane kontaktowe, a także przykłady kalkulacji przysługującego urlopu w zależności od ilości godzin nauki odnaleźć można na stronach lifelong-learning.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok