Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga zatrudni na okres do zakończenia roku szkolnego 2014/2015

nauczyciela języka polskiego.

 

Wymiar czasu pracy: 4/26 etatu – praca w soboty

Wymagania niezbędne:

 • kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych tzn. magister filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej
 • ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego w szkolnych punktach konsultacyjnych
 • udokumentowane i aktualne kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • doświadczenie pracy w szkole na stanowisku nauczyciela

 

Wymagania pożądane:

 • praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
 • znajomość zasad funkcjonowania szkolnych punktów konsultacyjnych
 • wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny
 • kopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
 • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;
 • oświadczenie kandydata/ki o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela
 • zaświadczenie o niekaralności ( z KRS) za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu.)

 

Wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 III 2015 na adres: spkluksemburg@gmail.com

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Brak spełniania wymagań niezbędnych lub brak wymaganych dokumentów będą równoznaczne z wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok