JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

 1.  GDZIE I JAK ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI?

Każda działalność gospodarcza musi uzyskać zgodę i być zarejestrowana.

Wnioskodawca może złożyć wniosek (demande d’autorisation d’établissement) na 3 sposoby:

 • on-line poprzez guichet.lu (potrzebny Luxtrust) - w zależności od wprowadzonych informacji w formularzu system określa, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku;

 • wysyłając wniosek pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do:

Direction générale des Classes moyennes (Service droit d’établissement)

B.P. 535 - L-2937 Luxembourg 

e-mail info.pme@eco.etat.lu

Tel. (+352) 247-74700

Faks (+352) 247-74701

Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00chambre de commerce

 • za pośrednictwem "House of Entrepreneurship – One-Stop Shop" Izby Handlowej (Chambre de Commerce) - usługa darmowa, konieczne wcześniejsze umówienie wizyty, otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30-17.30. Można tu otrzymać również wsparcie w ułożeniu biznesplanu, rejestracji w rejestrze handlowym, uzyskiwaniu europejskich certyfikatów, itp.

14, rue Erasme , L-1468 Luxembourg 

e-mail info@houseofentrepreneurship.lu

Tel. (+352) 42 39 39 - 330

 • albo serwisu "Contact entreprise" Izby Rzemieślniczej (Chambre des Métiers), w którym to miejscu można również otrzymać niezbędną pomoc w wypełnieniu wniosku i innych czynnościach administarcyjnych.

2, Circuit de la foire internationale , L-1347 Luxembourg-Kirchberg 

Adres pocztowy : B.P. 1604 / L-1016

e-mail contact@cdm.lu

 1.  POTRZEBNE DOKUMENTY

Dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju działalności, ale część będzie taka sama:

 • wniosek (Demande d'autorisation d’établissement);

 • dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe odpowiadające danej profesji, gdy jest to wymagane;

 • dokumenty potwierdzające rzetelność zawodową (attestant de l’honorabilité professionnelle);

 • kopia dowodu tożsamości lub paszportu;

 • znaczek skarbowy zakupiony w Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA lub dowód wykonania przelewu 24 € na rachunek CCP LU09 1111 7026 5281 0000, kod BIC: CCPLLULL z dopiskiem: "autorisation de commerce”;

Dokumenty powinny być zeskanowane w formie pdf. Czasami urząd może poprosić o oryginały, które później są zwracane, albo tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

Oraz ponadto:

 • zaświadczenie o niekaralności - jeżeli jesteśmy zameldowani w Luksemburgu co najmniej 6 miesięcy, takie zaświadczenie wyda nam urząd Casier judiciaire. Można się o nie starać bezpośrednio w urzędzie lub on-line. Jest ono bezpłatne i wydawane na miejscu.

Adres w stolicy:

Cité Judiciaire, Bâtiment BC - 1 piętro

L-2080 Luxembourg

tel. (+352) – 475981–346

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8.00–12.00 i 13.00–16.30.

– deklaracja na honor o nieupadłości złożona przed notariuszem (oryginał, w Luksemburgu taki dokument kosztuje ok. 90 €) w przypadku osób, które nie są rezydentami Luksemburga lub mieszkają tu krócej niż 5 lat,

– świadectwa i dyplomy szkolne, świadectwa ukończenia kursów zawodowych (w oryginale),

– oryginał aktu urodzenia,

– potwierdzenie zameldowania w Luksemburgu,

Dokumenty muszą być przetłumaczone i powinno to być zrobione dobrze. Odnosi się to przede wszystkim do dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe. Często drobne różnice w przyjętym w Luksemburgu nazewnictwie zawodów mogą spowodować odrzucenie wniosku.

 1.  WARUNKI DO SPEŁNIENIA

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać nienaganną reputację zawodową - jest weryfikowana w momencie składania wniosku przez Direction générale PME et Entrepreneuriat;

 • kwalifikacje zawodowe odpowiadające danej działalności. Wnioski o uznawanie dyplomów, certyfikatów i innych kwalifikacji należy składać poprzez guichet.lu.

 • ma siedzibę w Luksemburgu - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydawane jest tylko wtedy, gdy w Luksemburgu istnieje fizyczna instalacja odpowiednia do charakteru i wielkości prowadzonej działalności;

 • musi mieszkać w takiej odległości od firmy, aby mógł nią skutecznie zarządzać;

 • musi mieć rzeczywiste powiązanie z firmą jako właściciel, partner, udziałowiec itp.;

 • przestrzega obowiązków podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Nie może zalegać z opłatami w swojej poprzedniej działalności gospodarczej;

 • przydatne jest doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Ostateczne przyznanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rejestracji statutu w rejestrze handlowym przedsiębiorstw (RCS).

Wiele zawodów wymaga nie tylko pozwolenia na działalność, ale również potwierdzenia kwalifikacji. Odnosi się to do architektów, geometrów, księgowych, doradców ekonomicznych, prawników, lekarzy, inżynierów-specjalistów, czyli tych osób, u których wykształcenie zdobyte w innym kraju może nie być adekwatne do tych uznawanych w Luksemburgu. Jeszcze inne dziedziny działalności (np. transport, biuro podróży, agencja nieruchomości, agencje pośrednictwa pracy, nauczanie) wymagają dodatkowych koncesji.

Po założeniu firmy powiązanej z branżą handlową, finansową, przemysłową, hotelarską lub restauracyjną – automatycznie, ale nie bezpłatnie – zostaje się członkiem Chambre de Commerce – (Izby Handlowej, 7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg). Za pierwszy rok członkostwa płaci się, zależnie od rodzaju spółki, od kilkudziesięciu do kilkuset €.

Chambre de Commerce pomaga w wielu sprawach związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy, podatkami, VAT-em itp. Te porady są udzielane bezpłatnie, ale są także oferowane kursy dokształcające, które już są odpłatne.

W przypadku branży rzemieślniczej zostajemy członkiem Chambre des Métiers – Izby Rzemieślniczej. Członkostwo w pierwszym roku dla firmy jednoosobowej wynosi 250 € (100 € wpisowe i 150 € roczna składka). Izba ta, podobnie jak Chambre de Commerce, doradza, pomaga i szkoli swoich członków.

Również automatycznie informacja o założeniu firmy dociera do kasy chorych, w której należy się ubezpieczyć:

Caisse de Maladie des Employés Privés

125, route d'Esch, L-2972 Luxembourg

tel. (+352) 401 13-1, faks (+352) 40 42 83

e-mail: cmep1@pt.lu

godziny otwarcia: 8.30–11.30 oraz 14.30–16.00 

Wysokość kosztów ubezpieczenia zależeć będzie od zarobków.

Po otrzymaniu pozwolenia na działalność należy firmę zarejestrować w:

Administration de l'Enregistrement et des Domaines

adres fizyczny

1-3 avenue Guillaume,, L-1651 Luxembourg

adres pocztowy 

B.P. 31

L-2010 Luxembourg

tel. (+352) 44 905-1, faks (+352) 45 42 98

e-mail: info@aed.public.lu

Naszą działalność zgłaszamy także w urzędzie podatkowym. Spis urzędów znajduje się tutaj. A tu wyjaśnienia odnośnie obliczania podatku komercyjnego.

W okresie do 15 dni od założenia firmy należy zarejestrować się jako płatnik podatku VAT.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Luksemburgu wiąże się także z publicznym ogłoszeniem w dzienniku urzędowym (Le Mémorial).

Kolejnym istotnym obowiązkiem przed rozpoczęciem działalności, bez względu na jej formę, jest otworzenie odrębnego rachunku bankowego.