UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

  1. DLA OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH TURYSTYCZNIE

Polacy przyjeżdżający turystycznie do Luksemburga muszą mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę tę wydaje NFZ. Karta upoważnia do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie Luksemburga w podstawowym i niezbędnym zakresie. Lekarzowi należy taką kartę okazać, często wraz z dowodem tożsamości. Na podstawie karty EKUZ nie uzyskamy zwrotu, jeżeli wyjazd był zaplanowanym wyjazdem mającym na celu leczenie.

Tutaj można znaleźć wszystkie informacje, a tu podajemy tylko najważniejsze:

Wizyta lekarska w gabinecie – opłaty za wizyty różnią się w zależności od rodzaju udzielonych świadczeń a koszty zwracane są zazwyczaj w wysokości 88% kwoty określonej dla danego świadczenia zdrowotnego według oficjalnego cennika. Należy upewnić się, że każdorazowo za wizytę został wystawiony rachunek. Za wizytę lekarską w domu pacjenta koszty zwracane są w wysokości 80% minimalnego kosztu wizyty domowej.

Leczenie stomatologiczne

Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność (nie dotyczy dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia). Jeżeli kwota wydatków na leczenie stomatologiczne nie przekracza limitu w wysokości 60 EUR rocznie, pacjent nie ponosi żadnych kosztów leczenia. Powyżej tego limitu, pacjent musi pokryć 12% kosztów leczenia. Protezy dentystyczne objęte są oddzielnym cennikiem i warunkami uzyskania refundacji.

Leczenie szpitalne

W przypadku leczenia szpitalnego, obowiązują bezzwrotne opłaty za każdy dzień pobytu 

w szpitalu - 20,93 EUR za dzień (maksymalnie za 30 dni w ciągu każdego roku kalendarzowego). Opłata ta nie dotyczy dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. W przypadku, kiedy hospitalizacja nie przekracza 3 dni lub honoraria medyczne nie przekraczają 100 EUR, należy zapłacić pełną kwotę za leczenie. Jeżeli pacjent wybierze salę jednoosobową i inne świadczenia ponadstandardowe, honoraria medyczne będą wyższe (+ 66%), gdyż nie jest to objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Takie koszty pacjent musi pokryć we własnym zakresie. Koszty innych świadczeń (opieka pielęgniarska, badania laboratoryjne, rentgen) zleconych przez lekarza pacjent musi pokryć w różnym stopniu zgodnie z oficjalnym cennikiem ustanowionym przez CNS.

Leki

Po okazaniu recepty i karty EKUZ w aptece, w zależności od rodzaju leków, obowiązuje dopłata

w wysokości 100%, 60%, 20% lub 0%.

Pacjent musi pokryć we własnym zakresie koszty świadczeń zdrowotnych w zakresie:

medycyny alternatywnej (akupunktura, chiropraktyka, osteopatia itp.) i psychoterapii. 

Zasady uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia: 

O zwrot kosztów można ubiegać się jeszcze w trakcie pobytu w Luksemburgu, zwracając się 

z wnioskiem do luksemburskiej narodowej kasy chorych: Caisse nationale de santé (CNS), Remboursements, L-2980 LUXEMBOURG. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty, recept i skierowań (zaleca się zachowanie kopii dokumentów dla siebie). Wymagane są także: kopia EKUZ, adres zamieszkania, międzynarodowy numer rachunku bankowego i kod identyfikujący bank (IBAN i BIC / SWIFT). Potwierdzenie o zwrocie kosztów zostanie wysłane na adres domowy.

Istnieje także możliwość ubiegania się o zwrot kosztów we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

  1. UBEZPIECZENIE OSÓB MIESZKAJĄCYCH W LUKSEMBURGU

W przypadku osób zatrudnionych na terenie Luksemburga wszystkimi formalnościami zajmie się pracodawca. I to on opłaca składki ubezpieczenia. O wszystkich przywilejach z tego wynikających i leczeniu piszemy w rozdziale zdrowie.

Osoby powyżej 18 lat bez pracy i nie objęte ubezpieczeniem rodzinnym (ubezpieczenie rodziców obejmuje dziecko do 30 lat, pod warunkiem, że nie osiąga ono gwarantowanego minimalnego dochodu dla jednej osoby, albo studiuje), mogą wykupić w CCSS ubezpieczenie zdrowotne tzw. assurance volontaire za 119,95 € za miesiąc (2020). Po trzech miesiącach od ubezpieczenia nabywa się prawa do zwrotu kosztów leczenia dla ubezpieczonego, a dopiero po roku dla jego rodziny.

Składki powinno opłacać się zaraz po utracie wcześniejszego świadczenia, wtedy mamy kontynuację ubezpieczenia. Jeżeli składamy wniosek bez wcześniejszego ubezpieczenia, to okres składkowy obowiązuje od momentu złożenia wniosku.

Ubezpieczenie można w każdej chwili anulować poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku nie wniesienia dwóch ostatnich rat składki, automatycznie traci się ubezpieczenie.

Jeżeli zatrudnimy się, ale praca nie jest pewna, to możemy nadal opłacać te składki przez okres 6 miesięcy. Dobrowolne składki ubezpieczeniowe powielające obowiązkowe ubezpieczenie są zwracane osobie zainteresowanej. Jest to o tyle dobre, że w razie utraty pracy np. po okresie próbnym, nadal mamy kontynuacje leczenia i nie musimy czekać 3 miesięcy na uzyskanie praw do zwrotów kosztów leczenia.air rescue

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia warto ubezpieczyć się dodatkowo. Na przykład w CMCM. Składka za rok wynosi od ok. 200 € do 1000 € (zależy od wieku ubezpieczonego i wybranego pakietu), a obejmuje wiele dopłat nieobjętych ubezpieczeniem obowiązkowym np. pobyt w pokoju 1-osobowym w szpitalu, opiekę specjalistów wyższego szczebla, dopłaty do zabiegów stomatologicznych, transport sanitarny, leczenie za granicą. Ubezpieczenie to obejmuje całą rodzinę, gdy tylko jeden członek jest ubezpieczony.

Inna możliwość to dodatkowe ubezpieczenie w Luxembourg Air Rescue, zwłaszcza w zakresie transportu sanitarnego (lokalnie i z zagranicy). Składka rodzinna wynosi 65 € rocznie dla osoby samotnej, a 115 € dla rodziny.

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE jest również opłacane przez pracodawcę.

Po utracie pracy, jeżeli pracowaliśmy przez 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat możemy kontynuować ubezpieczenie emerytalne w CCSS. Wniosek należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od utraty pracy.

Można również w okresie normalnej pracy płacić składki dodatkowe na ubezpieczenie emerytalne, zwłaszcza w okresach, kiedy zarabiamy mniej.

Osoba, która nie spełnia wymogów dla dalszego ubezpieczenia emerytalnego może ubezpieczyć się dobrowolnie, jeżeli nadal spełnia następujące warunki:

  • zaniechanie lub ograniczenie działalności zawodowej z przyczyn rodzinnych - małżeństwo, kształcenie dzieci, pomoc i opieka świadczona na rzecz członka rodziny;

  • mieszka w Wielkim Księstwie Luksemburga,

  • opłacała obowiązkowe składki przez co najmniej 12 miesięcy,

  • nie starsza niż 65 lat w chwili składania wniosku,

  • nie ma uprawnienia do emerytury indywidualnej w momencie składania wniosku,

  • otrzyma pozytywną opinię o kontroli medycznej.

Na tej stronie znajdują się linki do wszystkich instytucji opieki społecznej w Luksemburgu.